Regulamin

     

R E G U L A M I N

korzystania z serwisu meble-swarzędzkie.com.pl

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie:

 1. Cech Stolarzy Swarzędzkich

z siedzibą przy ulicy Wrzesińskiej 41, 62-020 Swarzędz, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085703, o numerze NIP: 7771790848, jest właścicielem strony internetowej http://www.meble-swarzedzkie.com.pl/

2. Sklep http://www.meble-swarzedzkie.com.pl/

prowadzony przez Cech Stolarzy Swarzędzkich serwis transakcji on-line o charakterze otwartym oraz wizerunkowym, zorganizowany, jako internetowy pasaż meblowy, w ramach, którego użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą w trybie ofertowym, umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą.

W dalszej części regulaminu http://www.meble-swarzedzkie.com.pl/nazywany będzie „serwisem”.

3. Użytkownik

Podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu

4. Rejestracja

Procedura zakładania Konta w ramach serwisu

5. Sprzedający

Podmiot, który w ramach serwisu, celem zawarcia umowy sprzedaży oferuje towary.

6. Kupujący

Użytkownik, który w ramach serwisu, podejmuje działania zmierzające do nabycia lub nabywa towary.

7. Konto

Osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownika, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu.

8. Sklep

Panel administracyjno-informacyjny Sprzedającego, prowadzony zgodnie z odrębnym regulaminem, zapewniający w ramach serwisu możliwość składania ofert sprzedaży towarów.

9. Towar

Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.

10. Oferta

Skierowana przez Sprzedawcę oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży określonego towaru, zawierająca postanowienia dotyczące zasad płatności, ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

11. Koszyk-schowek

Narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie poprzez umożliwienie gromadzenia wybranych ofert w jednym miejscu.

12. Zamów

Wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system serwisu treść Zamówienia.

13. Przyjęcie oferty

Podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zawarciu umowy kupna-sprzedaży.

15. Regulamin

Niniejszy Regulamin określający sposób korzystania z serwisu.

 

§ 2

Informacje ogólne

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu oraz sposób i warunki zawierania w ramach serwisu umów sprzedaży, wskazując, jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia.
 2. Usługa korzystania z serwisu polega na zapewnieniu dostępu do internetowego pasażu meblowego zorganizowanego w domenie http://www.meble-swarzedzkie.com.pl, w ramach, którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą.

 

 

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to:
 • Komputer z procesorem min. 800MHz, 512MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz
 • przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także
 • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w serwisie
 1. Cech Stolarzy Swarzędzkich informuje, iż podczas korzystania z usług http://www.meble-swarzedzkie.com.pl/ w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Więcej informacji na temat plików typu "cookies" zamieszczona jest pod adresem http://www.meble-swarzedzkie.com.pl/pl/polityka-cookies.html

 

Dział II

ROLA CECHU STOLARZY SWARZĘDZKICH W RAMACH SERWISU

§ 4

Postanowienia ogólne

 1. Cech Stolarzy Swarzędzkich w ramach prowadzonego przez siebie serwisu tworzy internetowy pasaż meblowy, umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów w trybie ofertowym.
 2. Cech Stolarzy Swarzędzkich udostępnia Użytkownikom swoje strony WWW oraz odpowiednie narzędzia systemowe w celu zawarcia umowy.
 3. Wszelkie reklamacje, co do funkcjonowania serwisu należy zgłaszać na sklep@meble-swarzedzkie.com.pl.

§ 5

Uprawnienia Cechu Stolarzy Swarzędzkich

 1. Cech Stolarzy Swarzędzkich może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy Cech Stolarzy Swarzędzkich uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych.
 2. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do niego oraz ma możliwość sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Cech Stolarzy Swarzędzkich w ramach serwisu.
 3. Cech Stolarzy Swarzędzkich może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.
 4. Cech Stolarzy Swarzędzkich zastrzega sobie prawo usunięcia oferty w przypadku, gdy czynności związane z ofertą lub jej treść naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię serwisu.
 5. Wskutek usunięcia oferty informacje dotyczące tej oferty (w szczególności treść zawarta na stronie oferty) przestają być dostępne w serwisie.
 6. Cech Stolarzy Swarzędzkich nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od niego niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Cech Stolarzy Swarzędzkich.
 7. Cech Stolarzy Swarzędzkich zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu bez podania przyczyny.

§ 6

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

 1. Cech Stolarzy Swarzędzkich nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów związanych z Ofertą.
 2. Cech Stolarzy Swarzędzkich nie ponosi odpowiedzialności, za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 3. Cech Stolarzy Swarzędzkich nie ponosi odpowiedzialności oraz ma prawo do usunięcia Oferty, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera treści:
 • powszechnie uznane za obraźliwe,
 • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 • wprowadzające w błąd.
 1. Cech Stolarzy Swarzędzkich nie odpowiada za:

a)      brak zainteresowania przedmiotem Oferty,

b)      realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Oferty,

c)      działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych,

d)      składane przez Użytkowników oświadczenia drugiej stronie transakcji,

Dział III

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 7

Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu w charakterze:

a)      Kupujących mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

b)      Sprzedających, mogą być wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą (w szczególności) na sprzedaży mebli lub artykułów meblarskich, którzy zawarli z Cechem Stolarzy Swarzędzkich umowę na podstawie, której są uprawnieni do składania w ramach serwisu ofert sprzedaży towarów.

 1. Kupujący korzystają z serwisu nieodpłatnie.
 2. Sprzedający korzystają z serwisu odpłatnie. Szczegółowe zasady ponoszenia opłat z tytułu korzystania z serwisu przez Sprzedających określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Cech Stolarzy Swarzędzkich o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

§ 8

Konto

 1. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a Cechem Stolarzy Swarzędzkich na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez Cech Stolarzy Swarzędzkich w ramach serwisu.
 2. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 Sprzedający może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres sklep@meble-swarzedzkie.com.pl lub na piśmie na adres Cech Stolarzy Swarzędzkich z siedzibą przy ul. Wrzesińska 41, 62-020 Swarzędz (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).
 3. Kupujący w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Cech Stolarzy Swarzędzkich usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
 4. Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkowników, tworzony (automatycznie) w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień, ofert oraz podanych danych osobowych.
 5. Kupujący, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia.
 6. Dla Kupującego nieposiadającego konta, a składającego oświadczenie o przyjęciu oferty, w wyniku wypełnienia formularza zamówienia w sposób automatyczny tworzone jest konto.
 7. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę, pod jaką prowadzą działalność gospodarczą oraz posiadany nr NIP.
 8. Wprowadzone przez Kupującego dane kontaktowe wskazują, kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
 9. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 12. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.
 13. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.
 14. Zakazuję się Użytkownikom na wykorzystanie treści i materiałów osób trzecich.

§ 9

Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Cech Stolarzy Swarzędzkich w ramach serwisu oraz Sprzedających.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych, o których mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.
 3. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Cech Stolarzy Swarzędzkich lub innych podmiotów (za zgodą Cech Stolarzy Swarzędzkich) w tym informacji dotyczących produktów lub usług Cech Stolarzy Swarzędzkich oraz innych podmiotów (za zgodą Cech Stolarzy Swarzędzkich).
 4. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Cech Stolarzy Swarzędzkich z siedzibą przy ul. Wrzesińska 41, 62-020 Swarzędz.
 6. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Cech Stolarzy Swarzędzkich danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 5, powoduje, iż dalsze świadczenie usług przez Cech Stolarzy Swarzędzkich jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.
 7. Użytkownik, którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
 8. Cech Stolarzy Swarzędzkich wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

Dział IV

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SERWISU

§ 10

Zasady ogólne

 1. Cech Stolarzy Swarzędzkich, jako organizator serwisu, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. Sprzedaż towarów w ramach serwisu odbywa się wyłącznie w trybie ofertowym.

§ 11

Oferta sprzedaży

 1. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w oparciu o swój zarejestrowany w serwisie Konto oferty sprzedaży towaru.
 3. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.
 4. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności:

a)      zasad i terminów płatności,

b)      zasad ponoszenia kosztów transportu towaru,

c)      terminu realizacji zamówienia.

 1. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności, co do właściwości towaru, takich jak: jego, jakość, pochodzenie, marka czy producent.
 2. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).
 3. Cech Stolarzy Swarzędzkich zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia oferty niespełniającej ww. wymagań.
 4. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady:

a)      płatności - przelew lub za pobraniem,

b)       koszty transportu oraz

c)      termin realizacji zamówienia.

 1. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania.
 2. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu.
 3. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty.
 4. Sprzedający do chwili przyjęcia przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.
 5. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

§ 12

Zamówienie

 1. Kupujący w celu zapoznania się ze szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Dodaj do schowka” w wyniku, czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.
 2. Celem zobaczenia treści wygenerowanego zamówienia należy wybrać opcję „Koszyk” Zamówienie jest to informacja wskazująca Kupującemu, jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
 3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Kupujący będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

§ 13

Przyjęcie oferty, Sprzedaż

 1. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty określoną w § 11 oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę.
 2. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów:

a)      Pierwszy etap polega na „kliknięciu” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Zamów”, w wyniku, którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia, z prośba o jego potwierdzenie,

b)      Drugi etap polega na potwierdzeniu wysłanego zamówienia, poprzez „kliknięcie” na wskazany w ww. wiadomości e-mail link (hiperłącze) „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Zaakceptowana w powyższy sposób przez Kupującego treści zamówienia jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty oraz jest automatycznie przesyłana Sprzedawcy do realizacji.
 2. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego tj. „kliknięcia” na wskazany w ww. wiadomości e-mail link(hiperłącze) „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku, gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz zgodnie z przepisami prawa.
 4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.
 5. Sprzedawca w przypadku, gdy Kupującym jest konsumentem zobowiązany jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wydać konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy.

§ 14

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowy sprzedaży zawierane w ramach serwisu są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi, na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Jednakże, w wypadku towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, ww. uprawnienie nie przysługuje, o czym stanowi art. 38 pkt. 3 ww. ustawy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonają zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).

 

§ 15

Informacje ogólne, co do składania reklamacji sprzedawanego towaru

 1. Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe. Sprzedawca powinien poinformować Kupującego czy na sprzedawane towary udzielana jest gwarancja oraz na jaki okres oraz na jakich warunkach.
 2. W przypadku, jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja - Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 3. Konsument może również złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny).
 4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
 5. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 30 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

Dział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Rozwiązanie umowy

 1. Kupującego, może w każdym czasie rozwiązać umowę z Cechem Stolarzy Swarzędzkich. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
 2. Sprzedający może w każdym czasie rozwiązać umowę z Cechem Stolarzy Swarzędzkich za wypowiedzeniem z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
 3. Cech Stolarzy Swarzędzkich może rozwiązać umowę z Użytkownikami w każdym czasie za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Cech Solarzy Swarzędzkich uprawniony jest do niezwłocznego usunięcia Konta i Profilu Użytkownika w przypadku złożenia przez Cech Stolarzy Swarzędzkich bądź Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Cechu Stolarzy Swarzędzkich, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie bez uprzedniej zgody Cechu Stolarzy Swarzędzkich.

§ 17

Prawo właściwe i spory

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a, Cech Stolarzy Swarzędzkich, której przedmiotem są usługi świadczone przez Cech Stolarzy Swarzędzkich w ramach serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Cech Stolarzy Swarzędzkich w ramach serwisu będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy powszechne.

 

§ 18

Ważność Regulaminu

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 19

Wejście w życie, zmiany Regulaminu

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://www.meble-swarzedzkie.com.pl/.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie http://www.meble-swarzedzkie.com.pl/.
 3. Cech Stolarzy Swarzędzkich zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 4. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany, co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną.
 5. Cech Stolarzy Swarzędzkich oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcji.


UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.

Zamknij